نمایش 1–24 از 62 نتیجه

نمایش 9 24 36

کلید محافظ جان 10 آمپر دو پل پارس فانال

282,000 تومان

کلید محافظ جان 10 آمپر دو پل پارس فانال مدل PFR-2P-30MA&300MA

تعداد پل ها : دو پل

جریان نامی : 10 آمپر

قابلیت : جلوگیری از خطر برق گرفتگی و آتش سوزی

کلید محافظ جان 100 آمپر چهار پل پارس فانال

666,000 تومان

کلید محافظ جان 100 آمپر چهار پل پارس فانال مدل PFR-4P-30MA&300MA

تعداد پل ها : چهار پل

جریان نامی : 100 آمپر

قابلیت : جلوگیری از خطر برق گرفتگی و آتش سوزی

کلید محافظ جان 16 آمپر چهار پل پارس فانال

443,000 تومان

کلید محافظ جان 16 آمپر چهار پل پارس فانال مدل PFR-4P-30MA&300MA

تعداد پل ها : چهار پل

جریان نامی : 16 آمپر

قابلیت : جلوگیری از خطر برق گرفتگی و آتش سوزی

کلید محافظ جان 16 آمپر دو پل پارس فانال

282,000 تومان

کلید محافظ جان 16 آمپر دو پل پارس فانال مدل PFR-2P-30MA&300MA

تعداد پل ها : دو پل

جریان نامی : 16 آمپر

قابلیت : جلوگیری از خطر برق گرفتگی و آتش سوزی

کلید محافظ جان 25 آمپر چهار پل پارس فانال

443,000 تومان

کلید محافظ جان 25 آمپر چهار پل پارس فانال مدل PFR-4P-30MA&300MA

تعداد پل ها : چهار پل

جریان نامی : 25 آمپر

قابلیت : جلوگیری از خطر برق گرفتگی و آتش سوزی

کلید محافظ جان 25 آمپر دو پل پارس فانال

282,000 تومان

کلید محافظ جان 25 آمپر دو پل پارس فانال مدل PFR-2P-30MA&300MA

تعداد پل ها : دو پل

جریان نامی : 25 آمپر

قابلیت : جلوگیری از خطر برق گرفتگی و آتش سوزی

کلید محافظ جان 32 آمپر چهار پل پارس فانال

443,000 تومان

کلید محافظ جان 32 آمپر چهار پل پارس فانال مدل PFR-4P-30MA&300MA

تعداد پل ها : چهار پل

جریان نامی : 32 آمپر

قابلیت : جلوگیری از خطر برق گرفتگی و آتش سوزی

کلید محافظ جان 32 آمپر دو پل پارس فانال

282,000 تومان

کلید محافظ جان 32 آمپر دو پل پارس فانال مدل PFR-2P-30MA&300MA

تعداد پل ها : دو پل

جریان نامی : 32 آمپر

قابلیت : جلوگیری از خطر برق گرفتگی و آتش سوزی

کلید محافظ جان 40 آمپر چهار پل پارس فانال

443,000 تومان

کلید محافظ جان 40 آمپر چهار پل پارس فانال مدل PFR-4P-30MA&300MA

تعداد پل ها : چهار پل

جریان نامی : 40 آمپر

قابلیت : جلوگیری از خطر برق گرفتگی و آتش سوزی

کلید محافظ جان 40 آمپر دو پل پارس فانال

282,000 تومان

کلید محافظ جان 40 آمپر دو پل پارس فانال مدل PFR-2P-30MA&300MA

تعداد پل ها : دو پل

جریان نامی : 40 آمپر

قابلیت : جلوگیری از خطر برق گرفتگی و آتش سوزی

کلید محافظ جان 50 آمپر دو پل پارس فانال

324,000 تومان

کلید محافظ جان 50 آمپر دو پل پارس فانال مدل PFR-2P-30MA&300MA

تعداد پل ها : دو پل

جریان نامی : 50 آمپر

قابلیت : جلوگیری از خطر برق گرفتگی و آتش سوزی

کلید محافظ جان 63 آمپر چهار پل پارس فانال

478,000 تومان

کلید محافظ جان 63 آمپر چهار پل پارس فانال مدل PFR-4P-30MA&300MA

تعداد پل ها : چهار پل

جریان نامی : 63 آمپر

قابلیت : جلوگیری از خطر برق گرفتگی و آتش سوزی

کلید محافظ جان 63 آمپر دو پل پارس فانال

324,000 تومان

کلید محافظ جان 63 آمپر دو پل پارس فانال مدل PFR-2P-30MA&300MA

تعداد پل ها : دو پل

جریان نامی : 63 آمپر

قابلیت : جلوگیری از خطر برق گرفتگی و آتش سوزی

کلید محافظ جان 80 آمپر چهار پل پارس فانال

598,000 تومان

کلید محافظ جان 80 آمپر چهار پل پارس فانال مدل PFR-4P-30MA&300MA

تعداد پل ها : چهار پل

جریان نامی : 80 آمپر

قابلیت : جلوگیری از خطر برق گرفتگی و آتش سوزی

کلید محافظ جان 80 آمپر دو پل پارس فانال

427,000 تومان

کلید محافظ جان 80 آمپر دو پل پارس فانال مدل PFR-2P-30MA&300MA

تعداد پل ها : دو پل

جریان نامی : 80 آمپر

قابلیت : جلوگیری از خطر برق گرفتگی و آتش سوزی

کلید محافظ جان الکترونیک 16 آمپر دو پل پارس فانال

231,000 تومان

کلید محافظ جان الکترونیک 16 آمپر دو پل پارس فانال مدل PFR-2P-30MA&300MA

تعداد پل ها : دو پل

جریان نامی : 16 آمپر

قابلیت : جلوگیری از خطر برق گرفتگی و آتش سوزی

کلید محافظ جان الکترونیک 20 آمپر دو پل پارس فانال

231,000 تومان

کلید محافظ جان الکترونیک 20 آمپر دو پل پارس فانال مدل PFR-2P-30MA&300MA

تعداد پل ها : دو پل

جریان نامی : 20 آمپر

قابلیت : جلوگیری از خطر برق گرفتگی و آتش سوزی

کلید محافظ جان الکترونیک 25 آمپر دو پل پارس فانال

231,000 تومان

کلید محافظ جان الکترونیک 25 آمپر دو پل پارس فانال مدل PFR-2P-30MA&300MA

تعداد پل ها : دو پل

جریان نامی : 25 آمپر

قابلیت : جلوگیری از خطر برق گرفتگی و آتش سوزی

کلید محافظ جان الکترونیک 32 آمپر دو پل پارس فانال

231,000 تومان

کلید محافظ جان الکترونیک 32 آمپر دو پل پارس فانال مدل PFR-2P-30MA&300MA

تعداد پل ها : دو پل

جریان نامی : 32 آمپر

قابلیت : جلوگیری از خطر برق گرفتگی و آتش سوزی

کلید محافظ جان الکترونیک 40 آمپر دو پل پارس فانال

231,000 تومان

کلید محافظ جان الکترونیک 40 آمپر دو پل پارس فانال مدل PFR-2P-30MA&300MA

تعداد پل ها : دو پل

جریان نامی : 40 آمپر

قابلیت : جلوگیری از خطر برق گرفتگی و آتش سوزی

کلید محافظ جان ترکیبی الکترونیک 16 آمپر دو پل پارس فانال

214,000 تومان

کلید محافظ جان ترکیبی الکترونیک 16 آمپر دو پل پارس فانال مدل PFL6-30MA-2P

تعداد پل ها : دو پل

جریان نامی : 16 آمپر

قابلیت : جلوگیری از خطر برق گرفتگی و آتش سوزی

کلید محافظ جان ترکیبی الکترونیک 20 آمپر دو پل پارس فانال

214,000 تومان

کلید محافظ جان ترکیبی الکترونیک 20 آمپر دو پل پارس فانال مدل PFL6-30MA-2P

تعداد پل ها : دو پل

جریان نامی : 20 آمپر

قابلیت : جلوگیری از خطر برق گرفتگی و آتش سوزی

کلید محافظ جان ترکیبی الکترونیک 25 آمپر دو پل پارس فانال

214,000 تومان

کلید محافظ جان ترکیبی الکترونیک 25 آمپر دو پل پارس فانال مدل PFL6-30MA-2P

تعداد پل ها : دو پل

جریان نامی : 25 آمپر

قابلیت : جلوگیری از خطر برق گرفتگی و آتش سوزی

کلید محافظ جان ترکیبی الکترونیک 32 آمپر دو پل پارس فانال

214,000 تومان

کلید محافظ جان ترکیبی الکترونیک 32 آمپر دو پل پارس فانال مدل PFL6-30MA-2P

تعداد پل ها : دو پل

جریان نامی : 32 آمپر

قابلیت : جلوگیری از خطر برق گرفتگی و آتش سوزی